Warto wiedzieć

ODPOWIEDZI NA PYTANIA


SAMOCHÓD I KIEROWCA


Czy AC przechodzi na nowego właściciela po sprzedaży pojazdu?
Nie

 

Czy pojazd, który stoi w garażu i nie jest używany z powodu awarii musi mieć OC?
Tak

 

INWESTYCJE I OCHRONA


Na czym polega indeksacja składki regularnej?


Indeksacja (podwyższenie) składki regularnej polega na podwyższeniu składki o wskaźnik indeksacji zaproponowany przez Towarzystwo. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do indeksacji w każdą rocznicę polisy.

 

LIKWIDACJA SZKÓD


Co należy zrobić jeśli sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia OC?


Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, które następnie kieruje szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w szkodach powstałych na terytorium RP:


• na osobie – jeśli nie ustalono tożsamości posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
• w mieniu i na osobie – jeśli ustalono tożsamość posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, a sprawca ten nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC,
• jeśli rolnik lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe lub osoba w nim pracująca wyrządziła szkodę w mieniu lub na osobie, a rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.


Czy towarzystwo ubezpieczeń może dochodzić od kierującego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia?
Tak

 

Czy odszkodowanie z OC obejmuje również koszty dodatkowego badania technicznego?
Tak

 

Czy z polisy OC można zgłosić szkodę na własnym pojeździe?
Nie

 

Co należy zrobić, gdy pojazd wjechał w dziurę w jezdni, a nie posiadamy wykupionej polisy AC?

Należy wezwać Policję, a następnie zgłosić się do Zarządcy Dróg i poprosić o podanie serii i numeru polisy OC. Szkodę zgłasza się w towarzystwie ubezpieczeń Zarządcy Dróg.