Ubezpieczenia rolne

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, awarie urządzeń, nieszczęśliwe wypadki – to wszystko może zakłócić codzienną pracę w gospodarstwie rolnym.

 

Specjalnie dla Rolników przygotowaliśmy oferty, które najbardziej odpowiadają potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności.

 


Obowiązkowe ubezpieczenia rolne


Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.


Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

 

Specjalna zniżka dla naszych klientów nawet do 30%.

 


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego


Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

 

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Zakresem ubezpieczenia objęte jest:


• odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;
• szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 


Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego


Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku rolniczego dachem. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.Ubezpieczeniem objęte są budynki:


• o powierzchni powyżej 20 metrów kwadratowych
• których stan techniczny nie osiągnął 100% normy zużycia
• nieprzeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji właściwych organów
• niebędące namiotami i tunelami foliowymi


Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

 

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

 

Ubezpieczeniem mogą być objęte:


• zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
• sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
• materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
• ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
• ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
• następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.


Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto w przypadku:


• ruchomości domowych i stałych elementów - kradzież z włamaniem, rozbój,
• zwierząt gospodarskich - padnięcie i ubój z konieczności wskutek choroby lub wypadku,
• sprzętu rolniczego - przepięcie.


Agro Casco


Jeżeli posiadasz własne maszyny rolnicze, to ubezpieczenie AgroCasco jest propozycją właśnie dla Ciebie ponieważ zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących podczas ich eksploatacji.

 

Ochroną mogą być objęte:


• kombajny
• ciągniki
• brony
• glebogryzarki
• kultywatory
• siewniki
• żniwiarki
• prasy
• młockarnie
• środki transportowe

 

Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku wypadku, kradzieży, rabunku, zdarzeń losowych, takich jak:


• ogień
• huragan
• powódź
• deszcz nawalny
• grad
• piorun
• lawina
• wybuch
• zapadanie i usuwanie się ziemi
• upadek pojazdu powietrznego lub jego części