Pozostałe


Ubezpieczenie budynków wielomieszkaniowych

 

Specjalna oferta skierowana jest do wszystkich podmiotówbędących właścicielami budynków wielomieszkaniowych lub zarządzających zasobami wielomieszkaniowymi.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 

• Ubezpieczenie części wspólnej budynków wielomieszkaniowych od pożaru i innych zdarzeń losowych


• Ubezpieczenie stałych elementów oraz wyposażenia budynków wielomieszkaniowych od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji


• Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych w części wspólnej budynków wielomieszkaniowych


• Ubezpieczenie majątku własnego podmiotu zarządzającego zasobami mieszkaniowymi od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku|


• Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych


• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami lub posiadanym mieniem, z uwzględnieniem szkód zalaniowych oraz przepięć w mieniu osób trzecich


• Ubezpieczenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej


• Ubezpieczenie majątku odrębnego mieszkańców od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku


• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mieszkańców w życiu prywatnym

 

Oferta ubezpieczeniowa obejmuje także:


• Obowiązkowe ubezpieczenie zarządców nieruchomości
• Dobrowolne ubezpieczenie zarządców nieruchomości
• Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
• Obowiązkowe ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego

 


Ubezpieczenia dla uczelni, szkół i przedszkoli

 

Z myślą o studentach, uczniach i ich rodzicach przygotowaliśmy kompleksową ofertę ubezpieczeń dla placówek oświatowych.

Są to ubezpieczenia grupowe. Ubezpieczającym jest placówka oświatowa, a ubezpieczonymi są jej studenci, uczniowie oraz pracownicy.

 

Ubezpieczenie NNW gwarantuje ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas roku szkolnego oraz w okresie ferii i wakacji.

 

Zakres ochrony podstawowej można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, a także indywidualnie ustalić sumy ubezpieczenia.

 

Główne zalety:


• bezpłatne ubezpieczenie dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
• ochrona przez cały rok szkolny oraz w czasie ferii i wakacji
• zakres i sumy ubezpieczenia ustalane w drodze negocjacji
• szybka wypłata świadczenia

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 

Codzienna aktywność w życiu prywatnym może nieść konieczność ochrony swoich interesów na drodze postępowania sądowego.

 

Poważne kłopoty mogą się pojawić, gdy spowodujesz wypadek drogowy lub zostaniesz oskarżony o popełnienie innego wykroczenia lub przestępstwa. Wtedy potrzebny Ci będzie dobry prawnik, za usługi którego trzeba niejednokrotnie dużo zapłacić.

Warto posiadać wtedy ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

Ubezpieczenie obejmuje następujące koszty ochrony prawnej, które Ubezpieczony poniósł w celu obrony lub dochodzenia swoich praw przed sądem:


• wynagrodzenie jednego adwokata ustanowionego w sprawie;
• koszty i opłaty sądowe, w tym koszty wynagrodzenia biegłych wydających opinię w toku procesu;
• koszty postępowania egzekucyjnego;
• koszty dojazdu Ubezpieczonego do sądów mających siedzibę poza miejscowością zamieszkania Ubezpieczonego, o ile stawiennictwo jest obowiązkowe;

• koszty sądowe poniesione przez stronę przeciwną, jeśli ubezpieczony zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu jest zobowiązany do ich zwrotu lub pokrycia;
• koszty niezbędnych czynności notarialnych;
• koszty tłumaczenia dokumentów koniecznych do obrony interesów Ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej może być zawarte w wersji:


• A - ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w życiu prywatnym
• B - ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w związanej z nieruchomością
• C - ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w sprawach z zakresu ruchu drogowego


Zalety ubezpieczenia:


• ubezpieczenie skierowane jest zarówno do osób fizycznych, jak również do firm,
• Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru adwokata,
• zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o spory rozstrzygane przez sądy powszechne innych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
• możliwość wykupienia udziału własnego.

 


Ubezpieczenie NNW członków ochotniczych straży pożarnych


Ubezpieczenie skierowane jest do zarządów gmin i do odpowiednich organów ochotniczych straży pożarnych. Ubezpieczającym jest gmina lub inny podmiot ponoszący koszty funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej.

 

Ochrona obejmuje:


• w wariancie I - członków jednostek ochotniczych straży pożarnych, oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,


• w wariancie II - członków ochotniczych straży pożarnych podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia


Umowa ubezpieczenia może być zawarta według jednego z dwóch obowiązujących wariantów, istnieje również możliwość wyboru obu jednocześnie. W drugim przypadku świadczenie przysługuje z każdej polisy oddzielnie.


W wariancie I przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, zawałów serca oraz krwotoków śródmózgowych polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.


W wariancie II przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków lub innych zdarzeń pozostających w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, uznanych przez właściwą komisję, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego.

 

Umowa zawarta w wariancie I obejmuje następujące świadczenia podstawowe:


• świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową (zawał serca oraz krwotok śródmózgowy), w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
• świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem albo zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia ,
• zwrot kosztów jednorazowego nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości 15% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 5 000 zł),
• zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 15% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 5 000 zł),
• koszty leczenia poniesione na terytorium RP – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
• świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń w wysokości 20% sumy ubezpieczenia,
• jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.