Firma


Pomożemy Ci kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy.

W naszej ofercie mamy rozwiązania, które zapewnią doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą stanąć na drodze do Twojego sukcesu.


Zaoszczędź Swój czas i pieniądze i sprawdź naszą ofertę.


MAJĄTEK FIRMY


Ubezpieczeniem możesz objąć:


• budynki i budowle,
• wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,
• komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
• przenośne urządzenia elektroniczne,
• środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
• mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
• pieniądze lub biżuterię,
• powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
• przedmioty należące do Twoich pracowników,

 

Sam wybierasz zakres ubezpieczenia swojej firmy:


• od wszystkich ryzyk (all risks)
– ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych z OWU, lub

 

• od ryzyk nazwanych takich jak:
- ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie,
- kradzież z włamaniem i rabunek,
- wandalizm, w tym graffiti,


Dodatkowo możesz ubezpieczyć:


- maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,
- zepsucie środków obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu,
- stłuczenie szyb i innych przedmiotów, w tym lad chłodniczych, lodówek i kolektorów słonecznych,
- mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek.


Ochrona w ramach ubezpieczenia dla firm może być rozszerzana poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych np. klauzuli maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia, klauzuli automatycznego pokrycia, klauzuli drobnych prac remontowych.

 

wozek.jpgOC z tytułu prowadzonej działalnościUbezpieczenie OC polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Twoją firmę osobą trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością lub posiadanym majątkiem.


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:


• szkody osobowe (np. uszkodzenie ciała, śmierć)
• szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)
• straty finansowe


Proponujemy rozszerzenie podstawowego zakresu o dodatkowe klauzule:


• OC za produkt
• OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania
• OC najemcy
• OC pracodawcy
• OC za szkody w środowisku
• OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
• OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych
• OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego
• OC za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad
• OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami
• OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
• OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


W naszej ofercie specjalne klauzule branżowe istotne szczególnie dla: hotelarzy, aptekarzy, warsztatów samochodowych, firm budowlanych, gabinetów kosmetycznych.

 

UBEZPIECZENIA TECHNICZNE


Z myślą o dużych przedsiębiorstwach, działających we wszystkich sektorach gospodarki, przygotowaliśmy wyspecjalizowane ubezpieczenia techniczne:


- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- Ubezpieczenie maszyn od awarii
- Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
- Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu

 

Powyższe produkty są skonstruowane na bazie "all risks" zapewniając ochronę mienia przed wszystkimi ryzykami, które nie są jednoznacznie wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

 


budowa.jpgW ubezpieczeniu wszystkich ryzyk budowy przedmiotem ubezpieczenia mogą być:


• roboty kontraktowe
• sprzęt
• wyposażenie
• zaplecze robót kontraktowych
• maszyny budowlane
• koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
• mienie otaczające


W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk montażu przedmiotem ubezpieczenia mogą być:


• roboty kontraktowe
• instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu
• koszt montażu
• roboty budowlane związane z realizowanymi robotami montażowymi
• sprzęt
• wyposażenie
• zaplecze robót kontraktowych
• koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
• mienie otaczające
• maszyny budowlane

 


UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE


OC Przewoźnika krajowego


OC Ubezpieczającego wobec osób uprawnionych za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w krajowym transporcie samochodowym.

 Odpowiedzialność może być również poszerzona o: szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR, szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych, szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju, szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

 
OC Przewoźnika międzynarodowego


OC Ubezpieczającego wobec osób uprawnionych za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w międzynarodowym transporcie samochodowym.

 
Odpowiedzialność może być również poszerzona o: szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR, szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych, szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. szkody powstałe w przesyłkach przewożonych na terenie krajów takich jak Rosja, Ukraina, itp.

 


OC Spedytora


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.


Ubezpieczeniem objęte są następujące czynności związane ze spedycją towaru:


• składowanie towaru (nie dłużej niż. 30 dni),
• pakowanie i przepakowywanie towaru,
• kontrola ilościowa i wagowa towaru,
• kontrola stanu przesyłki,
• przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
• odprawa celna towaru,
• załadunek i wyładunek towaru,

 
Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

 

Ubezpieczenie mienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, wodnym śródlądowym